Umeå kommer vt2023 att ha förskollärarprogrammet på distans. Sista anmälningsdag är 17 oktober. Läs mer om utbildningen här: Förskollärarprogrammet (umu.se)
Enligt SCB:s prognos förväntas efterfrågan på arbetsterapeuter öka med 25 procent och för att möta framtidens behov av fler arbetsterapeuter krävs att det årliga antalet nyexaminerade arbetsterapeuter ökar. Nu kommer Umeå universitet skapa möjligheter för fler att studera till arbetsterapeut genom att de bygger om sin utbildning till ett distansprogram. Det innebär att du som […]
Umeå universitet bjuder in till information och gruppvägledning för dig som inte bestämt dig. Läs mer här
Följande tider finns personal tillgänglig i studiegården för att hjälpa dig som vuxenstuderande. Övriga tider är du som vuxen välkommen att sitta i studierummet och studera på egen hand.
Vi välkomnar alla nya och gamla elever till Komvux hösten 2022. Terminen börjar måndag 22 augusti. 22/8 Kl 13.00 sker gemensam information digitalt via följande länk:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUxZjgzNjEtZDEwOS00ZDVkLWE3ZTYtMDZiM2M2OGRkZDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%22ec6d2de6-fee7-4057-8c78-86ef7a67ada7%22%7d
Här finner ni schemat för grundvux. Observera att det kan komma att ändras under de kommande två veckorna. SCHEMA
Idag genomfördes ”Akademiska årets avslutning”. Stipendiaterna för 2021 presenterades och studenterna som avslutat sitt yrkeshögskoleutbildning till Specialistundersköterska Multisjuka äldre uppmärksammades. Under dialoglunch samtalade vi kring kompetensbehov, studenternas upplevelse av Lärcentrum och hur vi kan inspirera fler att söka högre utbildning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.