LIST

LIST är ett samverkansforum för de aktörer i Lycksele som arbetar med nyanlända vuxna. Forumet har utvecklats från träffar runt elever på SFI till övergripande informations- och samverkansmöten. Lärcentrum fick 2020 projektmedel för en koordinatorsfunktion för nyanlända, som arbetar för att förbättra samverkan, dels för att individen ska få en smidigare och snabbare etablering, dels för att underlätta samarbetet mellan aktörerna runt de nyanlända och synliggöra de resurser som finns inom nätverket. Att informationsutbytet fungerar bra är denna sida tänkt att hjälpa till med.

LIST är ett samverkansforum för de aktörer i Lycksele som arbetar med nyanlända vuxna. Forumet har utvecklats från träffar runt elever på SFI till övergripande informations- och samverkansmöten. Lärcentrum fick 2020 projektmedel för en koordinatorsfunktion för nyanlända, som arbetar för att förbättra samverkan, dels för att individen ska få en smidigare och snabbare etablering, dels för att underlätta samarbetet mellan aktörerna runt de nyanlända och synliggöra de resurser som finns inom nätverket. Att informationsutbytet fungerar bra är denna sida tänkt att hjälpa till med.

LIST består av kommunala verksamheter inom skola och socialtjänst, samt privata aktörer, främst inom utbildningssektorn. Dessa presenteras nedan, med kontaktuppgifter.

Utbildning

Lärcentrum (LC) är Lycksele kommuns nav för vuxenutbildning, med SFI, grundvux och komvux, yrkesutbildning och universitetsstudier. Lärcentrum anordnar också uppdragsutbildning och kompetensutveckling gentemot arbetsgivare och företag. Viss utbildning upphandlas av, eller sker i samverkan med, andra aktörer. Projekten Strategisk koordinator för nyanlända och SIKT 2.0 (se nedan) bedrivs vid Lärcentrum.

Kontaktuppgifter:

Rektor:
johan.danielsson@edu.lycksele.se

Verksamhetsledare:
charlotte.jansson@lycksele.se

Koordinator:
magnus.lindborg@edu.lycksele.se

SIKT 2.0 är ett kompetensförsörjningsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden, deltagande kommuner i Region 10 och Arbetsförmedlingen. Region Västerbotten är projektägare. Syftet är att stärka deltagarnas kunskaper och kompetenser för att de på sikt ska närma sig arbetsmarknaden eller utbildning, genom att de erbjuds rutinstärkande och arbetsmarknadsförberedande insatser och jobbspår i kommunsamverkan.


Deltagare anvisas till projektet via Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan och målgruppen är kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Nyanlända kommer vara bland deltagarna. Projektet tar emot deltagare från 1 mars -21 och fortlöpande fram till december 2022. I Lycksele är SIKT 2.0 organisatoriskt placerat under Lärcentrum.

Kontaktuppgifter:
elin.aberg@lycksele.se

Folkhögskolorna sorterar under folkbildningsrådet (tillsammans med studieförbunden) och är en egen utbildningsform i det svenska skolsystemet, och vanligen knuten till någon av folkrörelserna. I Lycksele studerar de flesta deltagarna på allmän kurs, som är till för personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola i en särskild kvotgrupp.

Kursens innehåll och omfattning beror på deltagarens förkunskaper. Umeå Folkhögskola arrangerar också två kortare utbildningar med deltagare som anvisas av arbetsförmedlingen: Studiemotiverande Folkhögskolekurs, 3 månader, samt Etableringskurs, 6 månader.

Kontaktuppgifter:
carina.nygren@umeafolkhogskola.se

Vindelns Folkhögskola är en del av Västerbottens Folkhögskola, och bedriver i Lycksele två utbildningar: Allmän kurs, som ger behörighet för deltagare som saknar slutbetyg i grund- eller gymnasieskolan (med varierande studietid och omfattning), samt Lärarassistentutbildning (1 års heltidsstudier).

Kontaktuppgifter:
lars.hovenmark@fhsk.nu

Alma Folkhögskola Uppdrag arbetar med arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering på uppdrag av externa aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med målsättningen att individen ska kunna gå vidare till ett arbete, en utbildning eller starta eget. I Lycksele erbjuds Stöd och Matchning samt Grundläggande moduler.

Kontaktuppgifter:
esa.kinnunen@sv.se

Eductus är ett nationellt vuxenutbildningsföretag (inom AcadeMedia-koncernen) som erbjuder arbetsmarknadsutbildningar: i Lycksele: Yrkessvenska, i länet dessutom: Rusta och Matcha och Utbildning till lokalvårdare. Utbildningarna utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Eductus bedriver även SFI och komvuxutbildningar i andra delar av Sverige.

Kontaktuppgifter:
joakim.meijer@eductus.se

Iris är ett nationellt utbildningsföretag som erbjuder individanpassade vuxenutbildningar inom komvux, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, utredningar, anpassningar, stöd och matchning samt företagsutbildningar. I Lycksele erbjuds Stöd och matchning, Introduktion till arbete, samt Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Kontaktuppgifter:
anton.hardeland@iris.se

Medborgarskolan är ett studieförbund som, liksom folkhögskolorna, sorterar under Folkbildningsrådet. Utbildningar arrangeras i studiecirkelform via folkbildning, utifrån deltagarnas intressen. Medborgarskolan har under flera år arrangerat sommarskola åt SFI, samt bidragit med en rad insatser riktade till nyanlända (och asylsökande tidigare). Medborgarskolan var även delaktig i studiegårdsprojektet (vid Lärcentrum).

Kontaktuppgifter:
jan.johansson@medborgarskolan.se

lycksele@medborgarskolan.se

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är ett studieförbund som arrangerar Boendeskola inom ramen för SFI:s sommarskola. Studiecirklar anordnas också.

Kontaktuppgifter:
kristina.berglund@abf.se

info.lycksele@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan delar i Lycksele lokaler med Alma Folkhögskola och arrangerar studiecirklar.

Kontaktuppgifter:
gunnel.moren@sv.se
lycksele@sv.se

Stöd Omsorg Arbetsmarknad

Integrationsenheten är kommunens nav för den planerade flyktingmottagningen och samarbetar med Migrationsverket, Länsstyrelsen, olika kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingen och andra externa aktörer. Individuellt stöd ges under hela etableringsprocessen.

Kontaktuppgifter:
aron.oqubamichael@lycksele.se

dany.wehbe@lycksele.se

 

Försörjningsstöd (Socialtjänstens individ- och familjeomsorg): Socialsekreterarna arbetar för att människor ska kunna frigöra och utveckla sina egna resurser och bli självförsörjande. Man arbetar också med att ge olika former av stöd till familjer. I den individuella planeringen för försörjningsstöd kan exempelvis studier ingå.

Kontaktuppgifter:
sara.bengtsson@lycksele.se (över 25 år) marcela.mancilla@lycksele.se (18-25 år)

 

Familjecentralen är en samarbetsarena för barnhälsovård, socialtjänst, folktandvård och öppen förskoleverksamhet och den ska ge förutsättningar för tidigt förebyggande och hälsofrämjande insatser. Huvudsaklig målgrupp är mammor med små barn. Föräldrautbildning samarbete med öppenvårdsinsatsen Navet och del i (nu avslutade) projektet Studiegården (LC) är insatser riktade direkt mot nyanlända.

Kontaktuppgifter: malin.sjulsson@lycksele.se

 

Resurscentrum/Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande och långtidssjukskrivna individuellt anpassade åtgärder i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen för att förbättra möjligheterna till arbete. Ett flertal olika praktiska verksamheter bedrivs och arbetskonsulenter gör insatser som är arbets- och studieinriktade. Man har också ansvar för kommunens praktiksamordning och samverkan med Arbetsförmedlingen (se nedan).

Kontaktuppgifter: denice.nygren@lycksele.se

 

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända i etableringsprogrammet (/med etableringsplan). Samverkan med kommunen sker främst genom månadsvisa möten i ”plattformen”, som arbetsmarknadsenheten ansvarar för.

Ordförande för plattformen:
denice.nygren@lycksele.se

Kontaktuppgifter till Arbetsförmedlingen:
norra.vasterbotten@arbetsformedlingen.se

 

Detta gäller vuxna. Barn och ungdomar har en annan väg.

1a: Planerat mottagande utifrån kommuntalet (fastställt av Länsstyrelsen). Anvisning via Migrationsverket: Kvotflyktingar, beviljad asyl, samt vissa anhöriga till flyktingar (anhöriginvandring).

1b: Egenbosättning: anhöriga utan flyktingskäl, ”kärleksinvandring”, arbetskraftsinvandring, EU-migranter (försörjningskrav efter 3 månader) samt ett fåtal asylsökande (som finns i eget boende).

 

Integrationsenheten får i uppdrag av Migrationsverket (1) att ta emot migrant. Boende, hälsokontroll, ID, bankkonto osv. ordnas. Inskrivning vid AF (4) och SFI (5). Hämtning vid ankomst. Bistånd med praktiskt stöd, kontakter med barnomsorg, skola m.m. under hela etableringsfasen.

 

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg bistår med initialt ekonomiskt bistånd (återbetalas senare av Migrationsverket), tills etableringsersättningen kommit igång. Även socialt stöd ges vid behov. (Hemutrustningslån erbjuds av CSN (14), ingår ej i IFO:s bistånd.) Genom Familjecentralen stöttas framförallt mammor med små barn samt erbjuds föräldrautbildning.

 

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsprogrammet, normalt 24 (max 36) månader, med mål att migranten snabbt ska lära sig svenska, hitta jobb och klara egen försörjning. Individuell etableringsplan upprättas. SFI (5) ingår i alla etableringsplaner, kombinerat med andra aktiviteter. Intensivår förekommer för även. AF initierar lokala överenskommelser (bl a DUA) med lokala aktörer om nyanländas etablering.

 

Svenska för invandrare, SFI, motsvarar grundskolans första sex år. Alltid kommunal och kostnadsfri. För alla som behöver lära sig svenska. Fyra kurser (A-D) samt läs- & skrivinlärning. Individuell takt. Skolförlagd, distansmöjlighet finns. 3 timmar/dag, kontinuerligt hela året. Inom en månad erbjuds plats för anvisade elever (etableringen). Kan kombineras med andra aktiviteter. [Migranter som omfattas av den s.k. utbildningsplikten kan anvisas till SFI-liknande utbildning vid folkhögskola. Förekommer ej i Lycksele för närvarande.]

 

Samhällsorientering ingår i alla etableringsplaner. Erbjuds alla nyanlända. 100 timmar om Sverige, hälsoinformation, MR, jämställdhet på modersmål. Länsstyrelsen samordnar, Lärcentrum ansvarar och samarbetar med externa anordnare (Storuman och BIU Online).

 

Studieförbunden har bl. a. studiecirklar med språkfokus, insatser inom SFI (5) (sommar- och boskola) och andra aktiviteter som underlättar etableringen (8).

 

Arbetsförmedlingen anvisar till olika typer av insatser som ska påskynda etableringsprocessen. Hit hör etableringskurs vid folkhögskola, stöd och matchning, deltagande i SIKT, arbete med CV och utredning av arbetsförutsättningar, bland annat.

 

Praktik ingår i etableringsplanen endast om det kan leda till anställning. Intensivår förekommer för en särskild målgrupp inom etableringen, där praktik utgör del av programmet. Arbete prioriteras i etableringen.

Validering sker vanligtvis genom Arbetsförmedlingen. SYV vid Lärcentrum kan också förmedla kontakt för olika former av validering på gymnasie- eller högskolenivå.

Grundvux (motsvarande år 7-9) och gymnasial komvux följer SFI för nyanlända utan validerad utbildning. I vissa fall kan kurser kombineras med SFI. Elever med utländsk examen läser ofta färdigt svenska inom komvux. Orienteringskurser t ex i yrkessvenska stödjer nyanlända i arbete.

Annan utbildning: Här finns en rad utförare med insatser riktade till nyanlända i och efter etableringen. Ex: folkhögskolekurser, SIKT 2.0, kurser i yrkessvenska och Stöd och matchning. För akademiker finns ett snabbspår (Korta vägen) i Umeå och Skellefteå (ansökan via AF) som ersätter grundvux och komvux.

Arbetsmarknadsåtgärder innefattar Resurscentrums verksamhet (IFO), extratjänster, SIKT 2.0, lönebidragsanställningar etc. Anvisning till utbildning kan även räknas hit (5, 11).

CSN är en viktig aktör för att möjliggöra etablering och utbildning, men ligger utanför LIST fokus.

Försäkringskassan ligger som CSN utanför LIST fokus. Föräldraledighet kan kombineras med SFI.

Civilsamhället (föreningsliv, folkrörelser och informella nätverk) är utanför LIST fokus. Bidrar med många viktiga insatser. Är en viktig faktor för lyckad etablering och integration.

Aktörerna i LIST-näverket

Utbildning

8, 12, 13 – Iris Hadar

12, 13 – Eductus

7 – Arbetarnas bildningsförbund, ABF

8, 12 Alma Folkhögskola uppdrag

5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – Lärcentrum

7 – Medborgarskolan

7 – Studieförbundet Vuxenskolan

8, 12 – Umeå Folkhögskola

12 – Vindeln Folkhögskola

Stöd & omsorg

13 – Arbetsmarknadsenheten, Resurscentrum (IFO)

3 – Familjecentralen (IFO)

3 – Försörjningsstöd (IFO)

2 – Integration (IFO)

Övriga - ej i LIST

4 – Arbetsförmedlingen

16 – Civilsamhälle

15 – Försäkringskassan

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med dina studier

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.